e-Podatki

Diety za podróże służbowe kierowców 2009-03-31


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, kierowca może odbywać podróże służbowe i otrzymywać należności z tego tytułu w postaci diet. Miejscem wykonywania jego pracy jest bowiem miejsce przydziału zadań, w którym jest kierowany do ich wykonania, a nie samochód, który w ramach swojej pracy prowadzi i który jest jedynie jego narzędziem pracy.

(…) Tak stwierdził WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 6 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Po 1303/08.

W rozpatrywanym przez sąd stanie faktycznym, w firmie transportowej prowadzonej przez osobę fizyczną, miała miejsce kontrola organu podatkowego. W jej wyniku organ ustalił, że podatniczka pobierała zaliczki na podatek dochodowy tylko od wypłacanych zatrudnionym kierowcom płac podstawowych, nie opodatkowywała natomiast diet za podróże służbowe. Organ podatkowy nie znalazł podstaw do uznania wyjazdów kierowców w celu wykonania usługi transportowej za wyjazdy służbowe, a tym samym nie znalazł podstaw do wyliczania diet za te wyjazdy i ich zwolnienia z opodatkowania. Podatniczka odwołała się do izby skarbowej od wydanej przez urząd skarbowy decyzji, jednak izba utrzymała decyzję w mocy. W tej sytuacji podatniczka złożyła skargę do WSA.

WSA uznał, że skarga podatniczki zasługuje na uwzględnienie. W uzasadnieniu wskazał, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika. Zasady zwrotu tych kosztów reguluje Kodeks pracy dzieląc pracowników na dwie grupy: zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej oraz pozostałych pracowników. Należności przysługujące tym pierwszym regulują rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast należności przysługujące pozostałym pracownikom powinny wynikać z postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania albo umowy o pracę, przy czym diety nie można ustalać w wysokości niższej niż określona dla pracownika sfery budżetowej. Dopiero gdy brak jest takich postanowień, wówczas pracownikowi przysługują należności według powołanych rozporządzeń.

Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia „podróży służbowej”. Stąd zdaniem WSA należy posiłkować się Kodeksem pracy z którego wynika, że podróżą służbową jest wykonywanie przez pracownika na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Z tego względu sąd orzekł jak na wstępie. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)