e-Podatki

Dowód rejestracyjny nie dokumentuje prawa własności 2009-03-24


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, niektóre organy podatkowe kwestionują prawo do korzystania z ulgi na dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne samochodem będącym współwłasnością małżonków.

(…) Chodzi tu o sytuacje, gdy osoba niepełnosprawna nie posiada prawa jazdy, a jeżeli pozostaje w związku małżeńskim - gdy nie została wpisana jako współwłaściciel w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Tymczasem z ustawy o pdof wynika, że w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej wydatki związane z używaniem przez osobę niepełnosprawną samochodu osobowego w związku z przejazdami na zabiegi podlegają odliczeniu od jej dochodu, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
- podatnik jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa,
- jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego,
- posiadany samochód wykorzystuje w związku z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Jeżeli osoba niepełnosprawna spełnia te warunki, to może dokonać odliczenia omawianych wydatków w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Oprócz wskazanych okoliczności ustawodawca nie stawia żadnych innych wymagań, które należałoby spełnić, aby zyskać prawo do ulgi. Tym samym urząd skarbowy nie może uzależniać możliwości skorzystania z niej od posiadania przez osobę niepełnosprawną prawa jazdy, gdyż ustawodawca nie stawia takiego warunku. To, że dana osoba nie ma prawa jazdy, nie oznacza, że nie może używać własnego samochodu do przejazdów na zabiegi. Samochodem tym może być bowiem dowożona np. przez współmałżonka, dzieci lub innego członka rodziny.

Jeżeli chodzi natomiast o ujęcie osoby niepełnosprawnej w dowodzie rejestracyjnym samochodu to należy wskazać, że w przypadku małżonków dokument ten nie stanowi potwierdzenia współwłasności. Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Jeśli zatem w małżeństwie obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej to - co do zasady - wszystko co małżonkowie nabywają, razem albo osobno, staje się częścią majątku wspólnego. Tym samym dla skorzystania przez niepełnosprawnego małżonka z ulgi na dojazdy wystarczy, aby między małżonkami istniała wspólność ustawowa, a samochód został nabyty w trakcie trwania małżeństwa.
(źródło: Gazeta Podatkowa)