e-Podatki

Ministerstwo Finansów zastanawia się nad kasami dla lekarzy 2009-03-24


Interpelacja nr 7274 do ministra finansów w sprawie projektu ustawy, na podstawie której lekarze prowadzący prywatną praktykę zobligowani byliby do posiadania i rozliczania się za pomocą kas fiskalnych

(…) Szanowny Panie Ministrze! W trakcie trwania V kadencji Sejmu RP został zgłoszony do Ministerstwa Finansów projekt ustawy, na podstawie której lekarze prowadzący prywatną praktykę lekarską zobligowani byliby do posiadania i rozliczania się za pomocą kas fiskalnych.

Wybory parlamentarne w 2007 r. spowodowały, iż powyższy projekt ustawy nie został uchwalony.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie: Czy ministerstwo zamierza kontynuować prace nad ustawą wprowadzającą taką regulację?

Poseł Paweł Kowal

Wadowice, dnia 22 grudnia 2008 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 7274 w sprawie projektu ustawy, na podstawie której lekarze prowadzący prywatną praktykę zobligowani byliby do posiadania i rozliczania się za pomocą kas fiskalnych

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przekazaną przy piśmie znak: SPS-023-7274/09 z dnia 12 stycznia 2009 r. interpelację pana posła Pawła Kowala w sprawie prowadzenia przez lekarzy wykonujących prywatną praktykę ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, uprzejmie informuję.

Obowiązek ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Działając w oparciu o delegację wynikającą z art. 111 ust. 7 pkt 3 ww. ustawy, minister finansów może wprowadzać w drodze rozporządzenia na czas określony zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących niektórych grup podatników oraz niektórych czynności, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Aktualnie problematykę zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje rozporządzenie ministra finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510). Na mocy § 2 i poz. 26 załącznika do tego rozporządzenia usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej zostały zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Są to usługi zwolnione z podatku od towarów i usług (vide: art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy). Rozstrzygnięcia zawarte w ww. rozporządzeniu dotyczące zwolnienia z ewidencjonowania usług ochrony zdrowia nie zostały wprowadzone na stałe. Obowiązują one do 31 grudnia 2009 r.

Problem zastosowania kas również w tej dziedzinie usług jest poważnie analizowany. Z jednej strony brany jest pod uwagę fakt, że z wprowadzeniem kas łączą się obciążenia budżetu państwa związane z tym, że budżet partycypuje w kosztach nabycia kas przez podatników w wysokości 90% ceny zakupu (netto), nie więcej jednak niż 700 zł. Z drugiej strony zawsze bierze się pod uwagę to, aby wprowadzenie kas do stosowania przy ewidencjonowaniu dla danej grupy podatników było efektywne, tj. by istniały możliwości egzekwowania i weryfikacji tego obowiązku. Ważne jest tu m.in. by pacjenci tych podatników byli zainteresowani tym, aby żądać od lekarza wykonania obowiązku wydania paragonu nabywcy tych usług, co automatycznie wymusza zaewidencjonowanie transakcji na kasie. Specyfiką bowiem tej kategorii usług jest to, że z zasady brak jest możliwości obserwacji przez osoby trzecie faktu zaewidencjonowania transakcji w kasie (np. pacjent rozlicza się często w gabinecie lekarskim z tytułu nabytej usługi).

Dlatego też prowadzone analizy nad zakończeniem stosowania zwolnień od obowiązku ewidencjonowania uwzględniają te wszystkie elementy, w celu wprowadzenia kas dla tej grupy podatników, w przypadku zaistnienia okoliczności umożliwiających właściwe egzekwowanie tego obowiązku.

Z poważaniem
Podsekretarz stanu Maciej Grabowski
Warszawa, dnia 28 stycznia 2009 r. (…)
(źródło: Parlament)